ምርዳእ ደረጃታት ቅብኣት ዓጺድ ኣእሙሮ ትምህርቲ

ተረድኡ ኣብቲ እየሱስ [ቅብኣት] ዝነበሮ ቦታ ምስ እትኣትዉ ፡ ብዙሓት ኢዮም ናብኡ ዝሰሓቡ ብዘይ ምርጫኦም።

ጉድለት ፍልጥት ናይቲ ቅብኣት ውን ኣሎ ፡ ብዙሕት ነቲ ዘይተረድእዎ ይቅበልዎ በዚ ከኣ [ ምስ ውሽጦም ] ይበኣሱ ነቲ ዝተቀበልዎ። ግናኸ ምርዳእ ነቲ ቅብኣት ደረጃ ኣሰራርሕኡ መታን ክትርድኦ ይገብረካ።፡

ገሊኣቶም ደረጃታት ቅብኣት በቲ ትሓልፎ ዘለኻ ኩነታት ወይ ሽግር ክትርድኦም ይገብረካ። ኣነ ነዚ ደረጃ ኣይደልዮን ኢየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፡ ግና ኣብቲ ግዜ እቲ ዘሳግረካ ደርጃ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ነቲ ቅብኣት ክትስከሞ ኣይክእልን ኢየ ክትብል ግና ምርዳእ ክኣብየካ ነቲ ንዝኾነ ሰብ ወይ ነገር ክልውጥ ዝኽእል ክብሪ ኣይትኽእልን ኢኻ።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *