ምርዳእ ደረጃታት ቅብኣት ዓጺድ ኣእሙሮ ትምህርቲ

ተረድኡ ኣብቲ እየሱስ [ቅብኣት] ዝነበሮ ቦታ ምስ እትኣትዉ ፡ ብዙሓት ኢዮም ናብኡ ዝሰሓቡ ብዘይ ምርጫኦም።

ጉድለት ፍልጥት ናይቲ ቅብኣት ውን ኣሎ ፡ ብዙሕት ነቲ ዘይተረድእዎ ይቅበልዎ በዚ ከኣ [ ምስ ውሽጦም ] ይበኣሱ ነቲ ዝተቀበልዎ። ግናኸ ምርዳእ ነቲ ቅብኣት ደረጃ ኣሰራርሕኡ መታን ክትርድኦ ይገብረካ።፡

ገሊኣቶም ደረጃታት ቅብኣት በቲ ትሓልፎ ዘለኻ ኩነታት ወይ ሽግር ክትርድኦም ይገብረካ። ኣነ ነዚ ደረጃ ኣይደልዮን ኢየ ክትብል ትኽእል ኢኻ ፡ ግና ኣብቲ ግዜ እቲ ዘሳግረካ ደርጃ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ነቲ ቅብኣት ክትስከሞ ኣይክእልን ኢየ ክትብል ግና ምርዳእ ክኣብየካ ነቲ ንዝኾነ ሰብ ወይ ነገር ክልውጥ ዝኽእል ክብሪ ኣይትኽእልን ኢኻ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries