መመዝገቢ ክፍሊ

ዳግማይ ምውላድ ስራሕ መንፈስ ምዃኑ ዘክሩ። ይኹን እምበር ኣብኡ ኣይውዳእን እዩ ፡ ሕጂ እውን [ብመንፈስ] ክትዓቢ ኣለካ። ጎይታና ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብዕብየት የገርመኩም ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ብነብያት ፡ ብወንጌላውያን ፡ ብጓሶ ፡ ብሃዋርያት ወይ ብመምህራን ዝማዕበለ ኣይኮነን። ገሊኡ ከም ሳኦል [ድሒሩ ሃዋርያ ጳውሎስ] ኣብ መንገዲ ደማስቆ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብኣምላኽ [ብውልቂ] ዝማዕበለ እዩ።

ቃል ኣምላኽ ምስ ተመርዓኻ ከም ዘይተመርዓኻ ክትነብር ከም ዘለካ ይምህረና ። ተወፋይነትካ ምሉእ ብምሉእ ንክርስቶስ ክኸውን ይግባእ።

ኣምላኽ ክሸመካ ፍቐደሉ ፡ ንርእስኻ ኣይትሹማ። እንተዘይኮይኑ ነቲ እግዚኣብሄር ዝገልጾ ክትነጽጎ ኢኻ ምኽንያቱ ናብቲ መምልኢ ክፍሊ ስለዘይኣተኻ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries