መንፈስ መስፍን ፋሬስ

ኣብ ህይወትካ ዘይተጸበኻዮ ክትቅበል ድሉው ኩን፡ ዘይትፈልጦ ክትቅበል ድሉው ኩን። ንንጉስና ከነኽብር ከሎና ቅድሚ ኣእምሮናን ልብናን ክንሓትት ኢልና ምኽፋትና ኩላትና እንታይ ከም ዘድልየና ድሮ ይፈልጥ እዩ። ክትጽልዩን ክትልምኑን ከለኹም ፡ ድሮ ዝተመለሰ ጸሎት ኢኹም ትጽልዩ ዘለኹም።ናይ ሓደ ኣማኒ ጸሎት ኣፉ ከይከፈተ ድሮ ጸሎቱቭተመሊሱሉ ኢዩ። ከምዚ ዝበለ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ህይወትኩም እእውጅ ኣለኹ፡ ከምዚ ዝበለ ቅብኣት ኣብ ልዕሊ ህይወትኩም እዛረብ። ብ መላእ ዓለም ኣቓልቦ ዝረክብ መንፈሳዊ ሰብ ክውለድ እእውጅ – ዓለም ንኸምዚ ዝበለ ሰብ ኢድካ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ካልእ ኣማራጺ ኣይክህልዋን እዩ። ሓድሽ ልደትካ መጺኡ፣ ዓለም ነቲ ኣባኻ ዘሎ መንፈሳዊ ሰብ ከተስተብህለሉ እያ። ከምቲ ኣምላኽ ዝበሎ እእውጅ ኣለኹ፦ ”[ኣቦ፡ ወልድ፡ መንፈስ ቅዱስ] ብመልክዕናን ምስልናን ሰብ ንግበር እሞ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ይግዝኡ …” ስጋ ዝኾነ ዓይነት ይኹን ብዘየገድስ – ሰብ ይኹን ኣራዊት፡ ንመንፈሳዊ ሰብ ክግዛእ እዩ። ኣምላኽ “ንምድሪ ግዝእዋ” በለ: ትርጉሙ ድማ ኣብ ትሕቲ ኣእትዋ ማለት እዩ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries