ረሸም፡ ማህጸን

ነቲ ህጻን ቃል ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ፡ ብዘየገድስ መጀመርታ ካብ ገዛእ ርእስኻ ይጅምር: ብዘይ ርስሓትን ብዘይ ምጉርምራምን ናብ ጎይታ ክትቀርብ ዝሓጽብን ዘጽርን ቃል ሒዝካ ንነብስኻ ክትከናኸን ይግባእ – ቅዱስን መንቅብ ዘይብሉን።

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *