ረሸም፡ ማህጸን

ነቲ ህጻን ቃል ክትምህሮ ትኽእል ኢኻ፡ ብዘየገድስ መጀመርታ ካብ ገዛእ ርእስኻ ይጅምር: ብዘይ ርስሓትን ብዘይ ምጉርምራምን ናብ ጎይታ ክትቀርብ ዝሓጽብን ዘጽርን ቃል ሒዝካ ንነብስኻ ክትከናኸን ይግባእ – ቅዱስን መንቅብ ዘይብሉን።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries