ተጠንቐቑ ካብ ናይ ትምህርቲ ሞያውነት

ቃል ሒዝካ ክትመጽእ ከለኻ፡ ንርእሱ ብዝበለጸ ዝርድኦ ዝመስሎ ኩሉ መገድታት መጺእካ ከተዓውኖም ኢኻ፡ ምኽንያቱ ካብ ግዜን ካብዚ ሃዋሁው ወጺእካ ስለ ዘለኻ። ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝመልአ ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ናብ ይሁዳ ከም ዝተመልሰ ኣስተብህል። ኣብኡ ገለ ዓይነት መንገዲ ነይሩ። ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ድማ፡ “ኣልኣዛር ሕጂ ሞይቱ እዩ እሞ፡ ንምለስ ኣሎና” በሎም። ንሳቶም ድማ ከምዚ በልዎ ’’ነዊሕ ኣይገበረን፡ እቶም ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቐትሉኻ ደልዮም ኔሮም…’’። መልሱ ከኣ ‘’ ደቂ ለይቲ ኣይኮናን ግና ደቂ መዓልቲ ኢና፡ እቶም ደቂ ለይቲ ይዕንቐፉን ይወድቑን። ንሕና እንጉዓዝ ደቂ ብርሃን [ናይ መዓልቲ ብርሃን] ስለ ዘሎና ኢና’’። ” እንታይ ክገብሩ እዮም፧ ቶማስ “ንኺድ ምስኡ ንሙት” በለ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries