ኣብቲ ዕዳጋ ዕድላት ምልላይ።

ደቀ መዛሙርቱ እየሱስ በሊዕካ ዲኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝሃቦም መልሲ “መግበይ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ምግባርን ዕዮኡ ምሉእ ብምሉእ ምውዳእን እዩ” ዝብል ነበረ ። እዚ ድማ እቲ ዓጻዶን ዘራእትን ብሓባር ክሕጐሱ ዝገብር ቀሊል ምኽንያት እዩ።
ብተወሳኺ ድማ፡ “እንሆ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ ኣዒንትኹም ኣልዒልኩም ናብ ግራውቲ ርኣዩ፡ ቀውዒ ጻዕድዩ ኣሎ” ይብሎም። እቲ ዓጻዲ ድሮ ደሞዙ ይእክብ ኣሎ – ስለዚ፡ ሕጂ ደሞዝካን ኣታዊኻን ኣክብ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries