ዓሚቕ ናይ ምስትንታን ምልምማዳት

በይንኻ ምዃን ምስ ኣእምሮኻ (ኩነታት ምትሕግጋዝ) ክትገጥም ዝፍትን እዩ። በይንኻ ምስ ኮንካ እትሓስቦ ነገራት ኣሎ። ጓሶት ምስ ሰዓብቶምን ክዞሩ ኣይውዕሉን (ኣይእከቡን)። ልክዕ ከምቲ ጳውሎስ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ.ቆሮንጦስ፡ ብዘይካ እቲ ስቁል ክርስቶስ ኣብ መንጎኦም ካልእ ከይፈልጥ መደበ። እቲ ጓሳ ነዚ ንኣባጊዑ ክነግረን ከሎ ክትግምቶ ትኽእልዶ፧ ሕጂ ንሱ ዋላ ምስ ኣባጊዕ ከሎ በይኑ ዝነብር ጓሳ እዩ። ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ መጠን ኣብ መንጎ ኣባጊዕ [ማሕበር] ዋላ ሓንቲ ከይትፈልጥ መድብ፣ ኣዕሚቕካ ብምስትንታን ንክርስቶስን ነቲ ስቁል ክትፈልጦ መድብ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries