ዕድላት ምዕዳግ

ቀንዲ ቆራጽ ዕላማና ንክርስቶስ [ጥራይ] ምፍላጥን ንኹሉ ስጋዊ ንብረት ከም ተራ ጐሓፍ ቁጸርዎ። ብመከራ ክትፈልጦን ከም ናቱ ሞት ክትመውትን።
ምኽንያቱ ብዓቢ እከይ ዝተረገመ ኣብ ሰብ ዝውከል (ዝምርኮስ) እዩ። ቃል ከም መገድታት እግዚኣብሄር ክንመላለስ ይምህረና። እግዚኣብሄር ሓሳቡን መገድታቱን ክህልወና እዩ ዝደልየና። ካብዚ ብምብጋስ ኩሉ ዕድል ክንጥቀመሉን ነቲ ግዜ ክንብጀዎን የድልየና።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries