ፍጹም ዝኾነ ዝምድና ምስ ኣምላኽ

ኢየሱስ ብኹሉ መንገዲ ኣምላኽ እኳ እንተነበረ፡ ንጉሳዊ ካቦቱ ኣውጺኡ ፡ ንጐድኒ ኣቐሚጡ መልክዕ ባርያ ወሰደ ።

እቶም ከም ቆልዑ ዝመስሉ ጥራይ እዮም መልክዕ ባርያ ክሕዙ ዝኽእሉ። ምኽንያቱ ቆልዓ ምስ ኮንካ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ [ብምልኣት] ክገብር ይኽእል እዩ። እግዚኣብሄር ከም ድላዩ ክሰርሕ መታን ንበይኑ ምሳና ክርራኸብ ይደሊ። ንሱ [ነቶም መንፈስ ቆልዓ ዘለዎም] ብዘይ ናይ ካልኦት ጽልዋ ሓይሉ ክነግሩ ይደሊ ኣሎ።

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

God's Generals

We have read and heard of miracles, signs and wonders that God reveals when a prophet is born. Similar to Jeremiah, John the Baptist and recently William Brenham and many other great men of God, so was it for the man of God – Lesego Daniel

Service Times

Church Building is now open. You are welcome to join us for fellowship at Rabboni Centre Ministries.
Copyright © 2023 Rabboni Centre Ministries